Algemene voorwaarden
De hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van alle opdrachten voor plaatsing van advertenties in de ruimste zin. Een opdracht aan de onderneming houdt verzaking in aan de bestelvoorwaarden van de opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de onderneming.

1. OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJKHEID. 
1.1 Advertenties verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart de onderneming voor elke vordering die tegen de onderneming of haar verantwoordelijke uitgever zou worden ingeleid naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht en vergoedt alle kosten die de onderneming in dit verband zou oplopen, zoals de ruimte ingenomen door een recht op antwoord. 1.2. De opdrachtgever mag enkel materiaal overmaken waarvoor hij alle rechten (intellectuele eigendomsrechten, portretrechten enz.) heeft bekomen. 1.3. Indien een gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd tot inlassing van een tekst wordt de kostprijs van de publicatie aangerekend aan degene die opdracht gaf tot plaatsing en dit tegen de geldende tariefvoorwaarden. 1.4. Wanneer de opdrachtgever geen woonplaats in België heeft, kan de onderneming eisen dat de opdracht wordt gegeven door een persoon met woonplaats in België. 1.5. De onderneming heeft het recht een nummer of ander teken te plaatsen, of op enige andere wijze duidelijk aan te geven dat het om een advertentie gaat en heeft steeds het recht de identiteit van de opdrachtgever publiek te maken.

2. WEIGERINGSRECHT. 
De onderneming heeft het discretionaire recht, zonder dat zij verplicht is haar beslissing te motiveren, en zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is, de inlassing van een opdracht te schorsen, stop te zetten of te weigeren, en dit zelfs nadat de advertentiediensten deze opdracht zouden hebben aanvaard of de uitvoering zouden hebben aangevat. De aanvaarding van een opdracht gebeurt steeds onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van de onderneming.

3. GEEN DOORVERKOOP. 
Tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de onderneming mag advertentieruimte op geen enkele wijze worden doorverkocht of op een andere wijze ter beschikking gesteld aan derden.

4. SPECIFICATIE. 
4.1. Voor speciale wensen in verband met de plaatsing ( welbepaalde dagen, speciale plaats of pagina) wordt, overeenkomstig de tariefvoorwaarden, een hogere prijs in rekening gebracht. 4.2. Inlassing op een bepaalde plaats of dag of exclusiviteit op de pagina kan niet worden gewaarborgd. Alle onderrichtingen in die zin worden als wensen beschouwd, waarmee in de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden. In geen geval kan het niet gevolg geven aan deze wensen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of een lagere prijs. 4.3. Om druktechnische redenen kan niet altijd worden toegestaan een advertentie uitsluitend te publiceren in één bepaald medium. Wanneer één enkel tarief voorzien is voor publicatie in verschillende media tegelijk dan is dit niet splitsbaar en is de volledige prijs verschuldigd ook indien enkel publicatie in één enkel medium gewenst werd.

5. MATERIAAL EN UITVOERINGSWIJZE. 
5.1. Materiaal moet tijdig worden aangeleverd en moet beantwoorden aan de technische specificaties. 5.2. De onderneming heeft het recht materiaal dat niet geschikt is voor gebruik, aan te passen, zonder dat dit als een verplichting voor de onderneming kan worden beschouwd. De kosten verbonden aan zulke aanpassingen worden doorgerekend aan de opdrachtgever. 5.3. In geen geval kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van niet-conform materiaal of laattijdige aanlevering aanleiding geven tot prijsvermindering, herinlassing of schadevergoeding onder welke vorm ook. 5.4. Advertentieopdrachten moeten in principe schriftelijk of elektronisch worden doorgegeven. Wanneer een opdracht telefonisch of mondeling of per fax werd doorgegeven, kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor beweerde fouten in de uitvoering. 5.5. De onderneming draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging tijdens het behandelen van door de opdrachtgever verstrekt materiaal. 5.6. Het materiaal wordt maximaal één maand volgend op de inlassing ter beschikking gehouden van de opdrachtgever, waarna het wordt vernietigd. 5.6. Indien de opdrachtgever de opmaak van een advertentie overlaat aan de onderneming zijn de opmaakkosten voor zijn rekening. Indien de opdrachtgever geen specifieke richtlijnen geeft, kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de onderneming de opmaak heeft opgevat.

6. VERTALINGEN. 
De onderneming kan advertenties die worden aangeleverd in een andere taal dan deze van het medium weigeren. 
7. ANNULERING. 
7.1. De opdrachtgever kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren of onderbreken; de bestelling zal volledig gefactureerd worden. 7.2. Indien een volumekorting werd bekomen in het vooruitzicht van de plaatsing van een bepaald aantal advertenties en dat aantal wordt niet behaald, omdat er geen nieuwe advertentieopdrachten komen of omdat de betaling werd gestaakt en verdere advertenties niet worden geplaatst, dan mag de onderneming het bedrag van de korting die reeds werd toegekend terug in rekening brengen.

8. TARIEVEN. 
De advertenties worden aangerekend aan het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de plaatsing. De onderneming heeft het recht om op elk ogenblik het advertentietarief en/of het formaat te wijzigen. De actuele tarieven zijn terug te vinden op de website van de onderneming.

9. BETALINGSVOORWAARDEN. 
9.1. De facturen moeten betaald worden op de bankrekening of op de zetel van de onderneming. Alle eventuele taksen en belastingen, transactiekosten en BTW zijn ten laste van de opdrachtgever. Wissels of cheques worden niet aanvaard als betaalmiddel. 9.2. De onderneming heeft steeds het recht te eisen dat facturen worden vooraf betaald. Tenzij anders werd overeengekomen, moeten de facturen betaald worden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag heeft de onderneming het recht lopende advertenties zonder verdere verwittiging op te schorten, met behoud van haar rechten en zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn. 9.3. Wanneer een factuur niet uiterlijk op de vervaldag betaald is, zijn van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is, verwijlintresten verschuldigd aan de intrestvoet die volgt uit de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. 9.4. Indien de opdrachtgever gevraagd heeft de factuur op te stellen op naam van een derde, en de onderneming aan deze vraag gevolg heeft gegeven, blijft de onderneming gerechtigd om het verschuldigde bedrag bij de oorspronkelijke opdrachtgever te vorderen zodra de factuur aan de derde niet betaald wordt op de vervaldag. Hetzelfde geldt indien de onderneming is ingegaan op een vraag tot creditering en facturatie aan een derde.

10. KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID 
VAN DE ONDERNEMING. 
10.1. Klachten m.b.t. de publicatie moeten schriftelijk worden overgemaakt binnen vijf werkdagen na publicatie; 10.2. Klachten m.b.t. de facturen moeten schriftelijk ingediend worden binnen 14 dagen na factuurdatum met vermelding van het factuurnummer.10.3. De onderneming is nooit aansprakelijk voor omstandigheden buiten haar wil die tot gevolg hebben dat de uitvoering van de bestelling wordt vertraagd of onmogelijk wordt zoals staking, overstroming, brand, technische problemen in de drukkerij, bedelingsproblemen en andere overmachtsituaties. 10.4. Vergissingen, drukfouten, slechte of onduidelijke weergave van tekst en/of beeld, een kleinere oplage of bereik dan normaal, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering tenzij de opdrachtgever een opzettelijke of zware fout van de onderneming bewijst. 10.5. Onverminderd wat hiervoor bepaald is zal de onderneming nooit een grotere schadevergoeding verschuldigd zijn dan de tegenwaarde van de prijs die de onderneming voor de advertentieopdracht in rekening kon brengen, tenzij het bewijs wordt geleverd van een opzettelijke fout.

11. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT. 
11.1. Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel. 11.2. Voor elk geschil waarbij N.V. Thema Media eiser of verweerder is, is uitsluitend de Rechtbank van Leuven bevoegd.