Privacy


Gegevens worden beheerd door masresearch.be

PRIVACY POLICY & DATA PROTECTION

Context

De General Data Protection Regulation (GDPR) die ingesteld is door de Europese Unie en op 25 mei 2018 in werking is getreden, is een zeer belangrijke regelgeving in de bescherming van de privacy-rechten van personen (zoals striktere beperkingen bij toestemming, het recht om te worden vergeten, type en hoeveelheid persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden, toegang tot gegevens en veiligheid, enz.).

Bescherming van persoonsgegevens

Voor MAS is de bescherming van persoonlijke gegevens een topprioriteit en ze verwerkt deze persoonsgegevens die haar verstrekt worden dan ook met de nodige zorg.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iemand kunnen identificeren als persoon, ongeacht of dit daadwerkelijk gebeurt of niet.

De persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden in het kader van een bepaalde activiteit, business proces of dienstverlening worden niet alleen zorgvuldig bewaard en verwerkt, conform de bepalingen in de vernoemde General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) maar MAS conformeert zich daarnaast aan de gedragscode van de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus – ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analysis - en volgt de richtlijnen op het gebied van marktonderzoek die door deze vereniging zijn opgesteld.

Doeleinden

MAS verzamelt als Verantwoordelijke voor de Verwerking gegevens van medewerkers, klanten, leveranciers en leden van het MAS-onderzoekspanel voor diverse doeleinden:

Medewerkers:

Administratie van het personeel en de tussenpersonen – noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Beheer van het personeel en de tussenpersonen – noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Werkplanning – gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke als werkgever

Controle op de werkplaats – gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke als werkgever

Klanten:

Klantenbeheer – noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Technisch-commerciële inlichtingen – gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke voortvloeiend uit de commerciële relatie

Leveranciers:

Leveranciersbeheer – noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Technisch-commerciële inlichtingen – gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke voortvloeiend uit de commerciële relatie

MAS-onderzoekspanel:

Marktonderzoek – toestemming betrokkene via opt-in

Statistisch onderzoek – toestemming betrokkene via opt-in

Wetenschappelijk onderzoek – toestemming betrokkene via opt-in

Beheer van de beloningen en tegenprestaties voor de onderzoeken – toestemming betrokkene

Andere:

Registratie en administratie van aandeelhouders of vennoten – noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Bovenstaande gegevens worden aan derden meegedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het doeleinde. MAS zal met dergelijke (sub)verwerkers en onderaannemers een verwerkersovereenkomst aangaan ter bescherming van de gedeelde persoonsgegevens.

MAS zal daarbij niet meer gegevens delen dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de verwerkingsovereenkomst.

Elke betrokkene heeft steeds het recht op inzage, correctie, verwijdering, afscherming of overdraagbaarheid van zijn of haar gegevens. Dit kan op eenvoudig verzoek aan privacy@masresearch.be

De leden van het MAS-onderzoekspanel die hun gegevens door uitdrukkelijke toestemming ter verwerking stellen, kunnen deze toestemming op elk moment intrekken. Dit kan eenvoudig door uitschrijven in de persoonlijke e-mails.

Daarnaast verwerkt MAS als Verwerker in opdracht van derden, klanten of partners, persoonsgegevens en onderzoeksdata. In dit geval is de betrokken klant of partner de Verantwoordelijke voor de verzamelde gegevens en zal MAS zich middels een contract als toeleveranciers verplichten om alle bepalingen van de GDPR te onderschrijven en in acht te nemen. De betrokken klant of partner bepaalt doeleinde en juridische grondslag van de gegevensverzameling.

Beveiliging

MAS neemt intern maatregelen om te voorkomen dat persoongegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, op per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de server, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden strikt beveiligd. Regelmatig wordt gecontroleerd of dit beveiligingsniveau optimaal is.

De medewerkers zijn onderworpen aan strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen en zij dienen het privacybeleid aandachtig te volgen.

Bewaartermijnen

MAS behoudt de verzamelde persoonsgegevens van medewerkers, klanten en leveranciers niet langer bij dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn wordt bepaald door de wettelijke verplichtingen van MAS als werkgever en als onderneming.

Wijzigingen

MAS reserveert het recht om deze privacy verklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden en zullen hiervan ook berichten op onze homepage.

Identiteit en contact

MAS is gevestigd aan de Vaartdijk 3 /402, 3018 Leuven, België

De gegevens van de verantwoordelijke gegevensverwerking: Dirk Buyens, te bereiken via privacy@masresearch.be

Mocht u na het lezen van deze beleidsverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met :

privacy@masresearch.be of telefonisch : +32 16 22 69 67